Brze Cinjenice - Ekonomija

1
Povodom najava CEAC da je pokrenula parnični postupak protiv države Crne Gore
Spor izgubili - u julu!
    - Ova kompanija izgubila je spor protiv Crne Gore pred Arbitražnim tribunalom Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u Parizu u julu ove godine - podsjeća Ministarstvo ekonomije povodom najava Centralnoevropske aluminijumske kompanije CEAC da je pokrenula parnični postupak protiv države Crne Gore. 
 
1
Mreža CEE Bankwatch i NVO "Green Home" i "MANS" o planovima izgradnje TE na ugalj
Planove prate - prenaglašena obećanja!
- Planovi izgradnje novih termoelektrana na ugalj u Jugoistočnoj Evropi praćeni su obećanjima o stvaranju novih radnih mjesta i očuvanju postojećih – uključujući drugi blok termoelektrane u Pljevljima , za koji je javni uvid o studiji uticaja na životnu sredinu trenutno u toku. Međutim, obećanja su u gotovo svim slučajevima prenaglašena - zaključuje nova studija koju je danas objavila mreža CEE Bankwatch zajedno sa NVO "Green Home" i NVO "MANS". 
 
0
Vlada će danas ili sjutra uputiti u Skupštinu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2016.
Rebalans obezbjeđuje - redovne plate i penzije!
    - Rebalans je projektovan na 2,31 milijarde eura i za preko sto miliona manji je u odnosu na osnovni Budžet za 2016. Izvorni prihodi veći su za 26 miliona eura, a izdaci manji za 119 miliona eura. U prilici smo da pred kraj godine javne finansije izbalansiramo na pravi način, prepoznajući šta su bili osnovni problemi u projektovanju prihoda i rashoda. Vlada če kroz ovaj pristup obezbijediti normalno funkcionisanje sistema u pogledu isplate penzija, socijalnih davanja i zarada u javnom sektoru - istakao je potpredsjednik Vlade Crne Gore za za ekonomsku politiku i finansijski sistem profesor dr Vujica Lazović, nakon što su vladine komisije jednoglasno predložile da vlada raspravlja o rebalansu Budžeta i da ga već danas ili sjutra uputi parlamentu.  
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore posjetio posjetio gradilište Bar-Boljare – prioritetnu dionicu Smokovac-Uvač-Mateševo
Spona u državi - i za Evropu!
    - Kapitalni infrastrukturni projekti poput ovog, kao i planirana izgradnja Jadransko–jonske brze saobraćanice, integrisaće našu zemlju u region i Evropu i učiniti je značajno dostupnijom. Uz završetak započetih i izgradnju novih turističkih rizorta, dalje održivo korišćenje energetskih potencijala i razvoj prerađivačke, posebno prehrambene industrije, značajno ćemo unaprijediti našu ekonomiju, obezbijediti veću zaposlenost i doprinijeti rastu kvaliteta života naših građana - naglasio je predsjednikk Vlade Crne Gore Milo Đukanović, koji je danas - u pratnji izvršnog direktora CCCC International Li Ćingveija (Qingwei), ambasadora NR Kine u Crnoj Gori Cui Džuveija (Zhuwei) i ministra saobraćaja i pomorstva Ivana Brajovića - posjetio gradilište Bar-Boljare – prioritetnu dionicu Smokovac-Uvač-Mateševo.
Pozdravna riječ crnogorskog premijera prenosimo integralno: 
 
0
Sa svečanosti postavljanja energetskog kabla interkonekcije Crna Gora - Italija
Benefiti povezivanja - već očigledni!
       - Benefiti od realizacije „Podmorskog kabla“, koji će Crnu Goru i region povezati sa jakim i stabilnim energetskim tržištem Italije i Evrope već su očigledni. Samo ovaj posao od konvertorskog postrojenja u Lastvi Grbaljskoj, do Rta Jaz gdje se nalazimo, podrazumijeva angažovanje preko 500 lica, i više od 30 lokalnih kompanija. Tokom najzahtjevnije faze u realizaciji ovog dijela projekta, svakodnevno će biti upošljeno preko 200 ljudi - ukazao je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović na svečanosti postavljanja energetskog kabla interkonekcije Crna Gora - Italija.
Obraćanje crnogorskog premijera prenosimo u cjelosti: 
 
0
Predsjednik Vlade Milo Đukanović svečano otvorio Hotel „Hilton - Podgorica“
Produžiće sezonu - povećaće zaposlenost!
   - Danas Glavni grad i Crna Gora dobijaju jedan od najboljih hotela visoke kategorije, sa brojnim pratećim sadržajima, čime se Podgorica i dodatno kvalifikuje za organizaciju raznovrsnih događaja na najvišem nivou. Realno je da će Hilton Podgorica doprinijeti i produženju turističke sezone, što je jedan od osnovnih ciljeva definisanih našim planom daljih reformi u turizmu. Svakako i novom rastu zaposlenosti - napomenuo je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, otvarajući sinoć hotel "Hilton Podgorica", izgrađen na mjestu prvog hotela u nekadašnjem Titogradu.
Pozdravnu riječ crnogorskog premijera prenosimo integralno:  
 
1
Vlada Crne Gore o obeštećenju vlasnika goveda usmrćenih usljed epidemije bolesti kvrgave kože
Šteta se - mora nadoknaditi!
       šteta mora nadoknaditi svim oštećenim vlasnicima; da će šteta biti nadoknađena kupovinom rasnih grla, uz mogućnost novčane nadoknade samo u slučajevima kada kod vlasnika ne postoje uslovi za uzgoj rasne stoke; da se plaćanje izvrši sa postojećih pozicija u budžetu Minastarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i da posebna komisija sprovede proceduru nabavke rasnih grla i njihove raspodjele, ili, izuzetno, novčane nadoknade, prema kriterijumima koji će biti utvrđeni.
Saglasnost o tome postignuta je na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore u raspravi o obeštećenju vlasnika goveda usmrćenih usljed epidemije bolesti kvrgave kože. Potpredsjednik Vlade Milorad Vujović i ministri Raško Konjević, Goran Danilović i Boris Marić napustili su sjednicu prije zaključivanja rasprave, sa obrazloženjem da materijal na ovu temu treba da predloži Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.  
 
1
Potpisan Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore
Nova šansa - za valorizaciju resursa!
    - Stvaranjem preduslova za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika stvorili smo još jednu realnu šansu za puniju valorizaciju domaćih energetskih resursa u korist i sadašnjih i budućih generacija. Pronalazak komercijalnih rezervi nafte i gasa značio bi temelj potpuno nove industrije u našoj zemlji, koja bi doprinijela povećanju obima proizvodnje i izvoznoj bazi, kao i bržem ukupnom ekonomskom rastu. Time bi se otvorile mogućnosti za brže zapošljavanje i veće zarade u ovoj industrijskoj grani. Istovremeno, to bi doprinijelo povećanju budžetskih prihoda države, što bi stvorilo pretpostavke za veću pažnju prema penzionerima i zaposlenima u važnim državnim sektorima kao što su obrazovanje i zdravstvo - ukazao je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović povodom današnjeg potpisivanja Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore sa kompanijama "Eni" i "Novatek". 
 
1
Predsjednik Vlade Crne Gore na Miločerskom razvojnom forumu o „Reformi obrazovanja u svijetlu strategije održivog razvoja“
Ključni izazov - održiva upotreba resursa!
    - Racionalna, održiva upotreba resursa ključni je izazov državne politike. Imamo znanja, iskustva, samopouzdanja da na bazi onog što smo vidjeli u okruženju, onog što smo naučili u dosadašnjim etapama razvoja hrabrije iskoračimo u realizaciju razvojnih projekata koji će značiti širenje ekonomske baze i stvaranje osnova za održivi razvoj. U svemu tome moramo ozbiljno voditi računa i o tome da sve što rdimo bude na principima održivosti i da pokušamo da pravedno međugeneracijski podijelimo šanse. Kao što mislim da je neopravdano čuvati resurse, ništa ne radeći, tako mislim da je neopravdao ući u oezglavljeno korišćenje svih resursa - napomenuo je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović na Miločerskom razvojnom forumu, govoreći o „Reformi obrazovanja u svijetlu strategije održivog razvoja“  
 
2
Potpisan Akcionarski ugovor sa italijanskom kompanijom A2A
Država zaštićena - i izgradnjom drugog bloka!
             - Nakon što ga je usvojila Vlada, novi Akcionarski ugovor je u julu mjesecu dobio podršku i crnogorskog parlamenta. Akcionarski ugovorom u EPCG u potpunosti su zaštićeni svi interesi Države Crne Gore, prije svega kroz projekat izgradnje Drugog bloka TE „Pljevlja“, koji će realizovati EPCG bez državnih garancija - saopštila je PR služba Ministarstva ekonomije povodom današjeg potisivanja novog Akcionarskog ugovor, biče na snazi do 31. decembra 2016. - između Države Crne Gore i italijanske kompanije A2A S.p.A u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG). Potpisali su ga ministar ekonomije Vladimir Kavarić i Oreste Bramanti u ime A2A. 
 
2
Vlada Crne Gore usvojila Studiju zemljišne politike Crne Gore
Obezbijediti sve za - održivo korišćeje!
    - Glavni ciljevi Studije zemljišne politike su kreiranje instrumenata zemljišne politike koji će omogućiti povrat i kapitalizaciju javnih investicija;
pružanje fiskalnih stimulansa kako bi se podstakle namjene za proizvodnju, turizam i poljoprivredu;
postavljanje osnova sistema za prenamjenu površina u cilju maksimizacije ekonomskih i društvenih benefita; obezbjeđenje instrumenata zemljišne politike koji će osigurati održivo korišćenje i destimulisati neodrživu upotrebu sa aspekta prostorne distribucije; jasno identifikovanje uloge privatnih inestitora i izvođača u procesu planiranja namjene površina - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je danas usvojila Studiju zemljišne politike Crne Gore. 
 
2
Ministar finansija protiv manje stope PDV za luksuznije hotele
Ekstra profit - za malobrojne!
    - U Crnoj Gori je u PDV režimu registrovano 2300 poreskih obveznika koji iz djelatnost ugostiteljstva, a shodno ovom članu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV koji je stupio 11.8. svega njih 10 – 15 plaćaće porez po nižoj stopi – umjesto 19 plaćaće porez po stopi sedam. Na bazi kategorizacije, jednostavno je utvrditi ko su privilegovani, koji su to hoteli sa četiri zvjezdice a sjeveru i sa pet u središnjem regionu i na primorju. Njihovi vlasnici imaće ekstra profit ne manji od 12 odsto, samo iz činjenice da će plaćati manji PDV za ugostiteljske usluge – ukazao je na press konferenciji ministar finansija Raško Konjević, koji je danas Ustavnom sudu predao sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o PDV kojim se po nižoj stopi oporezuju ugostiteljske usluge samo za hotele visoke kategorije.  
 
1
Vlada Crne Gore konstatovala da je sve spremno za potpisivaje ugovora sa A2A
Kavarić ovlašćen - da potpiše!
             - Vlada se upoznala sa uslovima za potpisivanje Akcionarskog ugovora između Države Crne Gore i A2A S.p.A, uključujući Prilog 2 – Listu ključnih menadžera, i konstatovala da su izvršene sve radnje predviđene Ugovorom, kao radnje koje moraju da se preduzmu prije dana potpisivanja, imajući u vidu da su organi Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić donijeli odgovarajuće odluke i imenovanja, te da je ugovor prihvatila Skupština Crne Gore, stekli su se svi uslovi za potpisivanje Ugovora - bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, odlučila je Vlada Crne Gore i ovlastila ministra ekonomije dr Vladimira Kavarića da u ime Vlade potpiše ugovor - saopštila je Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore.  
 
1
Ministar poljoprivrede Budimir Mugoša o bolesti kvrgave kože goveda
Poslije vakcinacije - manje oboljelih grla!
       - Posljednji podaci pokazuju da imamo 233 slučaja bolesti kvrgave kože i svakim danom je manje pojava. Imali smo prije nekoliko dana veći broj slučajeva. To je posljedica vakcinacije. Očekujem poslije vakcinacije velikog broja grla pad broja oboljelih - istakao je ministar poljoprivrede Budimir Mugoša, gostujući u "Devniku 2" TVCG.
On je ponovio da se bolest ne prenosi na ljude i naglasio da će sva šteta koju domaćinstva trpe zbog bolesti kvrgave kože goveda biti nadoknađena 
 
1
Potpredsjednica Vlade Crne Gore Azra Jasavić u Danilovgradu
Seljaka uništava - uvoznički lobi!
- Ne možemo da podržimo neoliberalni koncept jer on nije održiv, jer stvara raslojavanje i stvara uvoznički lobi koji uništava našeg seljaka. Politika prema katunima koje sprovodi Opština Danilovgrad je dobar model koji moramo dalje razvijati i primjenjivati na sjeveru Crne Gore - poručila je Potpredsjednica Vlade Crne Gore Azra Jasavić tokom današnje posjete Danilovgradu. 
 
2
Javni dug Crne Gore 31. decembra 2015. 2.361,58 miliona eura, 65,69 odsto bruto domaćeg proizvoda
Premijer obećao - ni cent za tekuće troškove!
          - Zaključujući raspravu o javnom dugu, premijer Milo Đukanović ocijenio da sam nivo duga nije zabrinjavajući, pogotovo u kontekstu prezaduženosti mnogih država Evrope, već da je pitanje da li dug odlazi na tekuću potrošnju, što, kako je rekao, nikada nije bilo dominantno, ili na kapitalnu potrošnju. Naglasio je da će se lično pozabaviti budžetom za 2017. godinu i da neće dopustiti da se Crna Gora zaduži jedan jedini cent za tekuću potrošnju - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je sinoć usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2015. Na osnovu raspoloživih podataka, u izvještaju je zaključeno da neto javni dug Crne Gore na kraju 2015. godine, iznosi 2.361,58 miliona eura, što čini 65,69 odsto bruto domaćeg proizvoda. Nakon objavljivanja zvaničnih podataka Zavoda za statistiku o iznosu BDP-a, Vlada će pripremiti sanacioni plan, u cilju otklanjanja rizika od nestabilnosti javnih finansija. 
 
0
Vlada Crne Gore uutvrdila Prijedlog završnog računa budžeta za 2015.
Dug skoro - dvije trećine BDP!
       - Problem Crne Gore je što više troši nego što zarađuje i za obezbjeđivanje dinamičnog rasta potrebno je prije svega više stvarati - ukazao je potpredsjednik Vlade Crne Gore dr Vujica Lazović govoreći o Prijedlogu završnog računa budžeta za 2015. koji je utvrđen danas i prema kojem je ukupni prihodi Budžeta za 2015. bio 2.167,34 miliona eura, dok su ukupni izdaci iznosili 2.159,69 miliona eura. Državni dug Crne Gore na dan 31.12.2015. godine iznosio je 2.276,65 miliona eura ili 63,33 odsto BDP. 
 
0
Potpredsjednik Vlade Crne Gore profesor dr Petar Ivanović sa predstavnicima firme FML iz Nikšića
Moguće da "Nika" - obnovi proizvodnju!
      - Postojeća infrastruktura u mljekari može biti dobra osnova za pokretanje prerade, ali neophodna su značajna ulaganja u objekte, opremu i standarde kako bi se proizvodili kvalitetni proizvodi - naglasili su predstavnici firme FML iz Nikšića sa kojima je danas potpredsjednik Vlade Crne Gore profesor dr Petar Ivanović sagledao modalitete za pokretanje prerade mlijeka u mljekari “Nika". Analizirane su opcije za kupovinu fabrike i opreme, pokretanje proizvodnje, uvođenje novih tehnoloških linija i fazno povećanje asortimana proizvoda. 
 
3
Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović na "Premijerskom satu" o ekonomskom razvoju
Cilj je ulazak - u "top 30"!
      - Reformama za konkurentnost na putu smo ostvarivanja primarnog i strateškog cilja ekomskog razvoja, a to je ulazak Crne Gore u 30 najkonkurentnijih zemalja svijeta i povećanje kvaliteta života naših građana, mjereno povećanjem BDP per capita na 10.000 eura do 2025. godine - naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, odgovarajući na "Premijerskom satu" na pitanje Zorana Jeliću Koje smjernice treba preduzeti u nastavku strukturnih reformi za postizanje primarnog ekonomskog cilja Crne Gore – povećanje konkurentnosti privrede i na koje se oblasti one odnose? 
 
2
Turistička ponuda Crne Gore predstavljena i na Beogradskom manifestu
Manifestacije i delicije privukle - sto hiljada!
         - U sklopu road show kampanje po većim gradovima Srbije, turistička ponuda Crne Gore predstavljena je i na Beogradskom manifestu na Kalemegdanu. Kroz dvije programske cjeline ,Kultur šok i "Tradicional", zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore predstavile su se lokalne turističke organizacije Herceg Novog, Tivta, Budve, Bara i Podgorice. Posebna atrakcija kampanje “Sve što ti srce poželi” bioje brendirani balon sa logom NTO iz kojeg se iz vazduha mogu posmatrati dešavanja na Manifestu. Procjena je da će ova manifestacija privući više od 100.000 posjetilaca - optimistički najavljuju iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.
 
 

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17|