1
Vlada Crne Gore donijela Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2024- 2026.
Predviđan rast ekonomije - godišnje za 3,2 odsto!

          - Dokument predstavlja osnovu za dijalog zemlje sa državama članicama i institucijama EU o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi. Program ekonomskih reformi (PER) je ključni dokument ekonomske politike zemlje. S jedne strane, predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike zemlje i upravljanje reformama, koje imaju za cilj održavanje makroekonomske stabilnosti, jačanje međunarodne konkurentnosti i poboljšanje uslova za inkluzivni rast, a, s druge strane, PER je osnovni element pristupa „fundamentalno kao prvo“ (fundamental first) u okviru pregovora Crne Gore o pristupanju EU, posebno u oblasti ispunjavanja kopenhaških ekonomskih kriterijuma - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je donijela Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2024- 2026.sa Izvještajem sa javne rasprave. Riječ je o dokumentu koji predstavlja osnovu za dijalog zemlje sa državama članicama i institucijama EU o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi.sa Izvještajem sa javne rasprave. Riječ je o dokumentu koji predstavlja osnovu za dijalog zemlje sa državama članicama i institucijama EU o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi.

Program ekonomskih reformi (PER) je ključni dokument ekonomske politike zemlje. S jedne strane, predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike zemlje i upravljanje reformama, koje imaju za cilj održavanje makroekonomske stabilnosti, jačanje međunarodne konkurentnosti i poboljšanje uslova za inkluzivni rast, a, s druge strane, PER je osnovni element pristupa „fundamentalno kao prvo“ (fundamental first) u okviru pregovora Crne Gore o pristupanju EU, posebno u oblasti ispunjavanja kopenhaških ekonomskih kriterijuma.
Prema preliminarnim makroekonomskim prognozama, rast ekonomije će u narednom trogodišnjem periodu prosječno godišnje iznositi 3,2 odsto. Rast će voditi dominantno domaća potražnja, kroz jaku ličnu potrošnju domaćinstava i započinjanje novog investicionog ciklusa, koji će biti stimulisan olakšanjem biznis barijera i regulatornim reformama, kao i politikama zapošljavanja mladih.
Fiskalni okvir PER-a 2024 – 2026. karakteriše implementacija mjera fiskalne konsolidacije bazirana na smanjenju diskrecionih rashoda i stvaranju uslova za generisanje novih prihoda kroz njihovu bolju naplatu i širenje poreske baze. U oblasti javne potrošnje glavni ciljevi u periodu 2024 – 2026. godine odnose se na: ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje (finansiranje svih tekućih obaveza države iz tekućih prihoda); smanjenje budžetskog deficita na ispod 3 % BDP-a u 2026. godini, što je u skladu sa pravilima fiskalne odgovornosti; nivo javnog duga na nivou od oko 62 % u 2024. godini uz postizanje silaznog trenda u periodu 2025 – 2026.; obezbjeđivanje uslova da se novo zaduživanje isključivo vrši za finansiranje kapitalnih projekata odnosno otplatu i refinansiranje postojećih dugova države; izdavanje državnih garancija samo za projekte od opšteg javnog interesa koji doprinose dugoročnom razvoju.
Poglavlje o strukturnim reformama sadrži tri ključne reformske oblasti: konkurentnost (Competitiveness), održivost i otpornost (Sustainability and resilience) i ljudski kapital i socijalne politike (Human capital and social policies) i obuhvata 6 strukturnih reformi, i to: Unapređenje poslovnog okruženja i formalizacija neformalne ekonomije – cilj reforme je doprinos boljem poslovnom okruženju, povećanju broja preduzeća, formalne zaposlenosti i prihoda države. Reforma državnih preduzeća – cilj reforme je definisanje jasnog strateškog pristupa u nadzoru nad radom državnih preduzeća.Povećanje energetske otpornosti primjenom Zelene agende – cilj reforme je jačanje energetske otpornosti kroz usklađivanje sa energetskim i klimatskim ciljevima do 2030. Digitalizacija u funkciji održivosti ekonomije – cilj reforme je snaženje upravljanja procesom digitalizacije, dalji razvoj digitalnih usluga, jačanje sajber otpornosti, kao i unapređenje infrastrukturne podrške za razvoj ove oblasti. Unapređenje okvira za bolju zapošljivost mladih i veći kvalitet obrazovanja – cilj reforme je poboljšanje položaja mladih za olakšano uključivanje na tržište rada uz unapređenje obrazovanja i profesionalog usavršavanja. Povećanje djelotvornosti i unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite – cilj reforme je razvoj društveno i fiskalno održivih usluga socijalne zaštite.
Tim povodom, zadužen je koordinator radnog tima da Program ekonomskih reformi dostavi Evropskoj komisiji, kao i da učestvuje u pripremi ministarskog sastanka zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo u EU, povodom ocjene PER.
Data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ - Podgorica za 2024. godinu. Program rada i finansijski plan je, u smislu kompatibilnosti, sačinjen u skladu sa Odlukom Agencije o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za period 01. 01. 2023. – 31. 12. 2025. godine. Prihodi Operatora tržišta za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 814.357 eura i odnose se na prihode od regulisane djelatnosti (783.564 eura) i prihode po osnovu naknade za korišćenje garancija porijekla (30.793 eura). Poslovni rashodi za 2024. godinu predviđeni su u iznosu 803.337 eura i sastoje se od troškova poslovanja u iznosu od 781.594 eura i troškova amortizacije u iznosu od 21.743 eura.
Posjeta : 21