1
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima.
Predložena izmjena zakona - o obligacionim odnosima!

          - Izradi Predloga Zakona pristupilo se zbog potrebe usaglašavanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Predlogom je predviđeno da sud može partnerima u zajednici života lica istog pola, kao i članovima uže porodice dosuditi pravičnu naknadu za duševne bolove u slučaju smrti ili teškog invaliditeta, do kojih je došlo usled povrede prava ličnosti. Takođe, partner iz zajednice života lica istog pola prepoznat je kao i dužnikov bračni supružnik kod teretnog raspolaganja kada dužnikov partner nanosi štetu povjeriocu. Zbog bliskosti odnosa partnera rok zastarjelosti ne teče među njima dok njihova zajednica traje. Partneri iz zajednice života lica istog pola, prepoznati su kod raskida ili opoziva ugovora o poklonu, ugovora o ustupanju, raspodjeli imovine za života, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o osiguranju na isti način kao i bračni supružnici - saopštila je Vlada Crne Gire, koja je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku. Izmjenama Zakona se propisuju ista prava i obaveze za životne partnere lica istog pola, kao što je predviđeno za bračne supružnike, i to: u postupcima oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti, unosa podataka u smrtovnicu, prekida kod raspravljanja zaostavštine, prisustvu svjedoka pri sastavljanju sudskog testamenta i sadržini rješenja o nasljeđivanju.
Vlada je donijela Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024. godinu – Agrobudžet. Uredbom se stvaraju uslovi za punu primjenu odredbi zakona kojima su uređene mjere agrarne politike, a u tom smislu i pružanje podrške poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima poljoprivrednih proizvođača, kooperativama, u cilju osiguranja dohotka poljoprivrednih gazdinstava, jačanja konkuretnosti crnogorske poljoprivrede, stvaranja boljih uslova života u ruralnim područjima, jačanja kapaciteta institucija, dostizanja EU standarda bezbjednosti hrane i jačanja sektora ribarstva. U finansijskom iskazu Agrobudžet za 2024. godinu iznosi od 75.064.097 eura, i to iz nacionalnog budžeta 51.354.861 eura, iz donacija 15.559.235 eura i iz kreditnih sredstava 8.150.000 eura. Agrobudžetom se izdvajaju sredstva za sistem direktnih plaćanja u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje, intervencija na tržištu i za podršku mjerama ruralnog razvoja. Takođe, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, ribarstvo, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.
Usvojena je Informacija o potrebi obrazovanja Nacionalne komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad, i donijeta Odluka o obrazovanju Nacionalne komisije.
Vlada je donijela Odluku o otvaranju Konzulata Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska. Crna Gora i Republika Bugarska baštine tradicionalno prijateljske odnose, te će otvaranje Konzulata Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska, sa počasnim konzulom na čelu, dati dodatan podsticaj snažnijem, naročito ekonomskom i kulturnom, povezivanju navedenih država. Glavne aktivnosti Konzulata biće usmjerene na razvoj ekonomske i turističke saradnje između dviju država, a ujedno će pojačati promociju Crne Gore, njene kulture i ukupnih potencijala u ovom dijelu Republike Bugarske.
Usvojena je Informaciju o iseljenju državnih organa koji su smješteni u staroj zgradi Vlade. Budući da ne postoje adekvatne prostorije u svojini države koje bi mogli ustupiti institucijama koje su trenutno smještene u staroj zgradi Vlade, u Informaciji je precizirano da je za potrebe zakupa prostorija u koje bi se dislocirale sve navedene institucije neophodno cca 20.000 eura na mjesečnom nivou (pri cijeni zakupa od 14€/m˛ bez uračunatog PDV-a). S obzirom na to da je potrebno vrijeme za pronalazak novih prostorija i fizičko preseljenje i da je u pitanju vremenski okvir od dva do tri mjeseca, za zakupe do kraja tekuće godine je neophodno obezbijediti 160.000 eura. U tom kontekstu, Vlada je donijela više zaključaka kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu sve neophodne aktivnosti iz svojih nadležnosti kako bi se u predviđenom roku obavilo iseljenje državnih organa koji su smješteni u staroj zgradi Vlade. Na taj način će se konačno obezbijediti uslovi za realizaciju zaključka Vlade kojim je objekat stare zgrade Vlade dat na korišćenje Specijalnom državnom tužilaštvu.
Vlada je dala saglasnost na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2024. godinu. Plan sadrži pregled planiranih prihoda i detaljnu strukturu rashoda/planiranih troškova Javnog preduzeća za 2024. godinu. Planirani prihod iznosi 24.022.581 eura i sastoji se od: prihoda od poslovnih aktivnosti – naknada za korišćenje morskog dobra – planiranih u visini 14.500.000 eura; prihoda od trajekata u iznosu od 8.872.581 eura; neposlovnih prihoda koji obuhvataju kamate na depozit, naplata utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl. planiranih u iznosu od 650.000 eura. Planirani rashod Javnog preduzeća je u istom iznosu kao i planirani prihod 24.022.581 eura, od čega je za troškove investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra koji su planirani po opštinama opredijeljen iznos 12.573.925, dok je za ostale poslovne rashode (potrošni material, održavanje, troškovi osiguranja, gubici i naknade štete) planiran iznos od 5.510.411, za zarade i ostala primanja planirano 4.998.065 i opremu 934.580 eura.
Donijet je Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2024. godinu. Program obuhvata tri programa: kvalitet vazduha, alergeni polen suspendovan u vazduh i sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, za čije sprovođenje su obezbijeđena finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore, u iznosu od 300.060 eura.
lada je utvrdila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2024. godinu, i dala saglasnost na tekst Ugovora. Predloženim Programom obuhvaćeno je tekuće i investiciono održavanje kao i rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrasturkture u ukupnom iznosu od 18.788.552 eura. Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu u okviru programa Uprave za željeznice na poziciji za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture opredijeljena su sredstva u iznosu od 10.000.000 eura. Na poziciji Investiciono održavanje odobrena sredstva u iznosu od 360.000 eura namijenjena su za rekonstrukciju dijela kolosjeka između skretnica 1L i 2L, zamjenu skrenica 2L i 3L, kao i rekonstrukciju dva kolosjeka prema Depou Podgorica, koji služe za potrebe održavanja voznih sredstava privrednih društava Željeznički prevoz Crne Gore i Montecargo. Takođe, sa ove pozicije će biti realizovan projekat „Zamjena mostovske građe na mostu Tara I“ u Mojkovcu. Kapitalnim Budžetom za 2024. godinu na poziciji Putni prelazi odobrena su sredstva u iznosu od u iznosu od 180.937 eura. Planirana potrošnja sredstava u cilju realizacije projekata modernizacija željezničke infrastrukture i obezbjeđenje sigurnog i bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja u 2024. godine je 8.247.615 eura.
Donijet je Program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za 2024. godinu i usvojen Izvještaj o realizaciji Programa redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje magistralnih i regionalnih puteva za 2023. godinu. Programom za 2024. godinu planirano je da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva obezbijedi 71.295.381 eura. Planirano je da se nastavi ili započne izgradnja i rekonstrukcija cca 230 km regionalnih i magistralnih puteva, i to: 120 km u sjevernoj regiji, 75 km u centralnoj regiji i 36 km u primorskoj regiji. Prema izvoru prihoda za realizaciju Programa planirana su sredstva iz: Tekućeg budžeta Crne Gore 14.000.000 eura, Opštih prihoda kapitalnog budžeta 54.887.931 eura, kreditnih sredstava 2.405.670 eura (2.225.890 eura EBRD, 179.780 eura EIB) i donacija 1.780 eura (EIB). Kad je riječ o Izvještaju o realizaciji Programa za 2023. godinu, ukupno je realizovano iz Kapitalnog budžeta 60.172.037 eura od planiranih 68.162.458 eura, odnosno 88,28 %, dok je realizacija Tekućeg budžeta 10.199.146 euraod planiranih 10.069.696 eura ili 101,23 %. Takođe, u 2023. godini je po osnovu kredita EBRD-a realizovano 9.892.991 eura, a iz kredita EIB-a 9.427.674 eura. Ukupna ralizacija za 2023. godinu za potrebe izgradnje, rekonstrukcije, zaštite i održavanja magistralnih i regionalnih puteva iznosi 89.482.870 eura.
    Vlada je utvrdila Nacrt Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Pljevlja, s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od najmanje 15 radnih dana. U Programskom zadatku je navedeno da je osnovni cilj i zadatak izrade Izmjene i dopune PUP-a stvaranje planskog i formalnog osnova za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova politike uređenja prostora. Ovo se prvenstveno odnosi na precizno i jasno definisanje prirodnih i stvorenih razvojnih potencijala, planiranje racionalnog korišćenja prostora, u skladu sa ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno – istorijskim razvojem, propisivanje smjernica za unaprjedjenje kvaliteta izgrađenog prostora i jasnih pravila građenja, veći stepen usklađenosti planskog dokumenta sa sektorskim politikama i sa parametrima održivosti, davanje adekvatnih i stručnih odgovora na prostorne izazove i sl. S obzirom na to da prostor opštine Pljevlja raspolaže, za crnogorske prilike i po količini i po kvalitetu, izuzetno vrijednim prirodnim resursima (energetske, metalične, nemetalične mineralne sirovine, hidropotencijal, prostrane površine poljoprivrednog zemljišta, šumoviti predjeli, prirodne ljepote i dr.), ciljevi održivog korišćenja prirodnih uslova i potencijala javljaju se kao usmjeravajuće odrednice za prostorni razvoj uopšte, kao i dalji rad na valorizaciji prirodnih uslova i potencijala za različite namjene i korišćenje prostora.
Data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ – Podgorica za 2024. godinu.
Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni „Luka Bar“. Crna Gora kao potpisnica Sporazuma za suzbijanje nelegalne trgovine duvanom, obrazovanjem Koordinacionog tijela šalje snažnu poruku međunarodnim partnerima, da je spremna da efikasno odgovori na svaki pokušaj nelegalne trgovine u Slobodnoj zoni Luke Bar i da na ovaj način ojača povjerenje građana u institucije. Koordinaciono tijelo će se, prije svega, baviti koordiniranjem i organizacijom popisa zaplijenjenih cigareta, kao i sačinjavanjem plana popisa oduzete robe u Slobodnoj zoni „Luka Bar“ i predlaganjem mjera za uništenje zakonito oduzete robe. U Koordinacioni tim će biti pozvani i međunarodni partneri koji pružaju pomoć Crnoj Gori u sprečavanju nedozvoljene trgovine, prije svega Evropska komisija i Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori. Koordinacionim tijelom će rukovoditi mr Milojko Spajić, predsjednik Vlade, dok je za njegovog zamjenika određen mr Momo Koprivica, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju. Koordinaciono tijelo broji još pet članova i sekretara.
Usvojen je Predlog osnove za zaključivanje Bilateralnog sporazuma između Crne Gore i Republike Kosovo za IPA III Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2021 – 2027 i prihvaćen tekst Sporazuma. Sporazumom se definiše pravni osnov za sprovođenje Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2021-2027. Opšti cilj Programa je promovisati dobrosusjedske odnose, podsticati evropske integracije i doprinijeti društvenom, ekonomskom i teritorijalnom razvoju prekograničnog područja Programa poboljšanjem zapošljavanja, mobilnosti radne snage, kao i društvene i kulturne inkluzije preko granica i razvoja održivog turizma, a sve u cilju stabilnog, socijalno i ekonomski razvijenog prekograničnog regiona. Sadržaj Programa za period 2021 – 2027 je usklađen s procesom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i sa svim relevantnim strategijama i programima Vlade.
Vlada je donijela odluke o upozorenju skupštinama opština Šavnik, Budva i Andrijevica.
Pored ostalog, Vlada je podržala predloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji i Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, a koje su Skupštini Crne Gore predložili Vasilije Čarapić, Darko Dragović, Boris Pejović, Dražen Petrić, Jelena Nedović, Miodrag Laković, Nikolla Camaj, Boris Bogdanović, Zdenka Popović, Anđela Vojinović, Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković i Duško Stijović.

Posjeta : 9