0
Vlada Crne Gore usvojila informaciju o Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru 2023.
Prikazane ocjene o - (ne)napredovanju u EU!

    - Prikaz ocjena o godišnjem napretku i opštoj spremnosti za članstvo u EU u oblasti političkih kriterijuma i poglavlja vladavine prava (poglavlja 23 i 24) i preporuka za unapređenje stanja u ovim oblastima, kao i prikaz ocjena o godišnjem napretku i opštoj spremnosti u pojedinačnim poglavljima pravne tekovine EU. Izrađena je i uporedna analiza godišnjeg napretka i opšte spremnosti za članstvo u EU u pojedinačnim poglavljima pravne tekovine EU između Izvještaja EK za Crnu Goru 2022. i Izvještaja za 2023. godinu, kao i uporedna analiza godišnjeg napretka i opšte spremnosti za članstvo u EU zemalja Zapadnog Balkana, Turske, Ukrajine, Gruzije i Moldavije - nformaciju o Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru 2023. - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je usvojila nformaciju o Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru 2023.

Donijeta je Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Donošenjem nove Odluke su uspostaviljene pravne pretpostavke za inoviranje ukupne strukture za pregovore, odnosno stvoreni su uslovi za bolju i efikasniju koordinaciju obaveza pregovaračkog procesa u narednom periodu, imajući u vidu brojne strukturne i kadrovske promjene koje su nastupile formiranjem nove Vlade, kao i potrebu da se u punom kapacitetu brže, kvalitetnije i odgovornije ispune preostale obaveze iz pregovaračkog procesa. Odlukom je propisano da strukturu za pregovore čini: Kolegijum za pregovore, Glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, Savjet za vladavinu prava, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji po pojedinim poglavljima pregovora. Uspostavljanjem nove strukture će se dodatno ubrzati dinamika pregovaračkog procesa, odnosno ispunjavanje završnih mjerila po poglavljima pravne tekovine EU, kao i privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24. Takođe, ovom Odlukom se definiše struktura svakog od ovih radnih tijela, uz obavezu uvođenja instituta Glavnog pregovarača, koji će vršiti poslove rukovođenja radom Pregovaračkog tima i odgovarati za svoj rad Vladi i ministru evropskih poslova.
Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu u javnom sektoru kojim se, zbog objektivnih okolnosti, predlaže odlaganje početka njegove primjene za tri godine, sa 1. januara 2024. godine na 1. januar 2027. godine, kako bi se stvorili uslovi za implementaciju nove računovodstvene regulative. U diskusiji je istaknuto da je za primjenu ovog Zakona potrebno obezbijediti adekvatno i izuzetno zahtjevno IT rješenje, koje će podržavati vođenje budžetskog računovodstva i finansijsko izvještavanje u skladu sa obračunskim računovodstvenim principom, a koje se u velikom dijelu razlikuje od postojećeg računovodstvenog informacionog sistema, koji podržava gotovinski računovodstveni princip.
Donijeta je Uredba o dopuni Uredbe o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave kojom je propisano je da se u organu državne uprave nadležnom za evropske poslove može organizovati Nacionalna kancelarija za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, a kojom će rukovoditi glavni pregovarač. U raspravi je zaključeno da će se jasnijim pozicioniranjem glavnog pregovarača i njegovim vraćanjem u pregovaračku strukturu ubrzati započeti integracioni proces ulaska Crne Gore u EU.
Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju kojim će predsjedavati ministarka prosvjete, nauke i inovacija. Crna Gora je 2019. godine usvojila, uz zvanično odobrenje Evropske komisije, Strategiju pametne specijalizacije (2019-2024), koja predstavlja „Made in EU“ pristup optimizaciji investicija u istraživanje i inovacije u EU regionima i zemljama članicama (uključujući zemlje kandidate). Pametna specijalizacija često se označava kao horizontalna strategija ili obuhvatna razvojna strategija Crne Gore. Njenim preinačenjem ka konceptu „održive pametne specijalizacije: S3 >> S4“, na kojem se u EU insistira nakon usvajanja Zelenog sporazuma (Green Deal), otvorena je mogućnost da unaprijeđena S3 strategija Crne Gore (S4.me) obuhvati razvoj baziran na znanju, uz racionalno korišćenje resursa i poštovanje međunarodnih konvencija i ciljeva u pogledu smanjenja negativnih uticaja na klimatske promjene.
Data je saglasnost na Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Muzej Bijelo Polje. U skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom se stvaraju uslovi za implementaciju Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture u dijelu utvrđivanja koeficijenata za zarade zaposlenih u ovoj Ustanovi, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla.
Vlada je izdala Urbanističko – tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrane „Sinjajevina – Part I“, a po zahtjevu „ENERGY 2“ d. o. o. Podgorica. Lokacija za izgradnju predmetnog objekta je na zemljištu u zahvatu KO Lipovska Bistrica, opština Kolašin, ukupne površine cca 279 ha. Prema dostavljenoj preliminarnoj procjeni, u okviru kompleksa vjetroelektrane predviđena je izgradnja 17 vjetrogeneratora, ukupne instalisane snage 112.20 MW.
Usvojena je Informacija sa 17. sjednice Odbora direktora AD „Plodovi Crne Gore“, Podgorica održane 3. novembra 2023. godine, a u vezi donošenja odluka o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva. U Informaciji se navodi da je ovo Društvo osnovano 2004. godine kao akcionarsko, u kome Vlada ima 25,96 %, Glavni grad 52,74, Udruženje poljoprivrednih proizvođača voća i povrća „Ratar“ 10,65 % i Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Malesija“ 10,65 %. Iako je Društvo osnovano sa ciljem da vrši otkup viška poljoprivrednih proizvoda, njegova cjelokupna imovina je data u zakup, te se aktivnosti poslovanja svode na naplatu zakupnina i da se iz tih sredstava obebijede zarade i podmire ostali rashodi, od čega apsolutno nikakvog interesa nema ni država ni poljoprivredni proizvođači zbog kojih je onovano. Imajući u vidu da Odbor direktora Društva prilikom donošenja spornih odluka nije uvažio predloge
predstavnika Vlade da se dostavi potrebna dokumentacija, Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore dostavi Informaciju na dalje postupanje i utvrđivanje da li je načinjena finansijska šteta Društvu i državi. Takođe, Ministarstvo je zaduženo da u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i ostalim akcionarima u roku od 7 dana pripremi i Vladi dostavi Analizu poslovanja AD „Plodovi Crne Gore“, sa prijedlogom mjera.
Vlada je usvojila Informaciju o Implementaciji platforme za Certifikaciono tijelo (CA) i Informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade. Implementacija Certifikacionog tijela (CA) – Ministarstvo javne uprave, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, pruža elektronske usluge povjerenja organima državne uprave, odnosno obezbjeđuje i izdaje digitalne sertifikate za zaposlene u organima državne uprave (shodno važećoj Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave za ukupno 19 ministarstava i 25 organa uprave). Elektronska identifikacija je postupak korišćenja identifikacionih podataka u elektronskom obliku, koji na jedinstven način predstavljaju fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti. S obzirom na to da se postojeći sistemi koriste od 2010. do 2023. godine i funkcionišu na zastarjelim platformama, biće uspostavljeni novi sistemi, zasnovani na najsavremenijim tehnologijama i u skladu sa najboljim svjetskim praksama i međunarodnim standardima koji uređuju ovu oblast i oblast informacione bezbjednosti. U cilju realizacije Projekta, Vlada je donijela zaključke kojima su zaduženi nadležni organi da formiraju timove za praćenje, upravljanje, razvojni tim i tim za analizu biznis procesa i testiranje.
Usvojena je Informacija o zaključivanju Okvirnog sporazuma o međunarodnoj saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Assistance Publique – Hopitaux de Paris, AD-HP International, i prihvatila tekst Sporazuma. Sporazumom je predviđeno više aktivnosti i to: razmjena zdravstvenih radnika i studenata, a skladu sa propisima koji su na snazi u obijema državama; razmjena dobrih praksi u oblasti zdravstvene zaštite; programi kliničkih istraživanja, kao i bilo koja druga oblast za koju se strane dogovore. Kako je istaknuto u diskusiji, pored značajnog doprinosa unapređenju zdravstvenog sistema kroz usavršavanje zdravstevnog kadra i drugih planiranih oblika saradnje, potpisivanje ovog Sporazuma značajno ce unaprijediti razvoj bilateralnih i prijateljskih odnosa sa Francuskom. Sporazumom je takođe predvideno da bolnica AP-HP može povjeriti realizaciju nekih specifičnih zahtjeva za ekspertizu, tačnije izradu studija koje prethode izgradnji nove univerzitetske bolnice, svojoj privatnoj filijali AP-HP international. U tom slučaju, zahtjev za posebnu ekspertizu biće predmet ugovora između AP-HP international i Ministarstva zdravlja Crne Gore.
Vlada je usvojila Informaciju u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. U Informaciji se navodi da je ove godine sproveden peti krug evaluacije od strane MANIVALA (Komitet eksperata Savjeta Evrope za procjenu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma), kao tijela Savjeta Evrope, koje bi polovinom decembra ove godine trebalo da usvoji izvještaj, koji bi, u slučaju da ocjene budu loše, Crnu Goru mogao staviti na sivu listu FATF (Radna grupa za finansijsku akciju) tj. država koje ne primjenjuju ili malo primjenjuju mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Evaluacija je rađena prije mandata ove Vlade, pa, imajući u vidu da je u pitanju zatečeno stanje, konstatovano je da eventualno stavljanje Crne Gore na sivu listu, ne može biti rezultat ove Vlade. U diskusiji je naglašeno da bi stavljanjem države na sivu listu moglo doći do opadanja njenog kreditnog rejtinga, kao usporavanja u realizaciji inostranih investicija koje dolaze sa prostora država koje u potpunosti poštuju pravila u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući to u vidu, Vlada će preduzeti sve neophodne mjere kako bi Crna Gora ispunila obaveze po pitanju ove oblasti, a naročito usvajanje Predloga zakona o sprečavanju pranja novca finansiranja terorizma koji je već pripremljen, jer ova Vlada prepoznaje značaj tog pitanja i težiće da se oblast pranja novca i finansiranja terorizma što prije uredi u skladu sa zahtjevima Savjeta Evrope i EU. Osim toga, zaključeno je da treba što prije uputiti novi Nacrt zakona o restriktivnim mjerama Evropskoj komisiji na mišljenje, kako bi se pokazala spremnost Crne Gore da sprovede sve obaveze, a što zahtijeva i MANIVAL i Evropska komisija. U tom cilju, Vlada je donijela zaključke kojima se zadužuju nadležni resori da u što kraćem roku realizuju ove zadatke. Pored ostalog, zadužena su nadležna ministarstva da u najkraćem roku usklade odredbe Nacra zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da dostave Vladi na razmatranje i usvajanje Predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore.
Posjeta : 30