1
Savjet Crnogorskog narodnog pozorišta donio odluku o raspisivanju novog Konkursa za savremeni domaći dramski tekst
Rok za slanje - 30. septembar!

Za nagradu Crnogorskog narodnog pozorišta za savremeni domaći dramski tekst konkurišu dramski tekstovi koje autori šalju stručnom tročlanom žiriju na adresu: JU Crnogorsko narodno pozorište, Stanka Dragojevića 18, Podgorica – sa naznakom (Konkurs za nagradu Crnogorskog narodnog pozorišta za savremeni domaći dramski tekst) - Savjet CNP donio je odluku o raspisivanju novog Konkursa za savremeni domaći dramski tekst.
Pravo učešća na Konkursu imaju državljani/državljanke Crne Gore.Mogu se kandidovati samo drame koje prethodno nisu publikovane i izvođene. Autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame. Rok za slanje dramskih tekstova je 30. septembar.

Konkurs je anoniman. Autori/ke predaju dvije zasebne koverte: u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: „Za Konkurs CNP-a za savremeni domaći dramski tekst/drama“) treba dostaviti 5 odštampanih primjeraka drame, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj koverti (na kojoj treba da piše: „Rješenje šifre/naziv šifre“) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke.
Dodjeljuje se samo jedna nagrada. Autoru/ki nagrađene drame biće dodijeljena plaketa i novčana nagrada u iznosu od 5.000 eura čiji je pokrovitelj Ministarstvo kulture, prosvete, nauke i sporta Crne Gore.
Crnogorsko narodno pozorište ima pravo praizvedbe nagrađenog teksta, koje može da realizuje tokom dvije godine od proglašenja rezultata Konkursa. U slučaju izvođenja drame, autor/ka nagrađene drame ustupa svoja autorska prava CNP-u bez nadoknade. Takođe, autor/ka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u izdanju Crnogorskog narodnog pozorišta i izvođenja djela.
Žiri je dužan da objavi odluku na Dan pozorišta 1. novembra 2022. godine.
Dramski tekstovi prispjeli na Konkurs se ne vraćaju autorima i biće pohranjeni u biblioteci Crnogorskog narodnog pozorišta.
Posjeta : 20