2
Skupština Glavnog grada Podgorica
Glavni grad dobija - televiziju!

- Ova Odluka definiše da se u potpunosti obezbjeđuje nezavisnost emitera u svim sferama djelovanja a posebno na način finansiranja. Stoga, predlažem Skupštini da usvoji ovu Odluku o osnivanju d.o.o. Lokalani javni emiter „Radio televiozija Podgorica“ kako bi se i formalno stekle pretpostavke za osnivanje radio-televizije - napomenula je sekretarka za kulturu i sport Ana Medigović, predlažući danas na Skupštini Glavnog grada danas prihvačenu Odluku o osnivanju RTV Podgorica.

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”, kojom su stvoreni formalni preduslovi za početak rada prve podgoričke lokalne televizije, propisano da je Skupština Glavnog grada osnivač RTV Podgorica, kako će glasiti skraćeni naziv lokalnog javnog emitera, a da će prava i dužnosti osnivača u ime Glavnog grada vršiti Savjet Društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom. RTV Podgorica ima početni novčani i nenovčani ulog, koji čine nepokretnosti i oprema, a sjedište RTV će biti u Ulici 19. decembra bb.
Uz usvajanje i poštovanje profesionalnih standarda i programskih pravila, RTV Podgorica je obavezna da obezbijedi kvalitetan prijem radijskog i televizijskog programa, za najmanje 85 odsto stanovništva Glavnog grada, te da dnevno emituje najmanje 12 sati programa.
Posjeta : 407