2
Danas Skupština Glavnogg grada
Odbornici razrješavaju - gradonačelnika?!

    Prijedlog za razrješenje gradonačelnika Glavnog grada Podgorice, dr Ivana Vukovića prva je od 26 tačaka dnevnog reda Skupštine Glavnog grada koja je zakazana za danas.
Prijedlog za razrješenje gradonačelnika Glavnog grada dr Ivana Vukovića inicira opozicija zato što nije saglasno članu 8 Zakona o lokalnoj samouprav, članu 100 stav 1 tačka 2 i 3 Statuta Glavnog grada i tački 1 Programa rada Skupštine Glavnog grada Podgorice za 2019. Skupštini poddnio Prijedlog, a time nije obezbijedioo ni sprovođenje Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice za period od 2019. do 2024., čime su ispunjeni usllovi za njegovo razrješenje.

Po Zakonu o regionalnom razvojuutvvrđena je obaveza nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da na prijedloog odgovornog u organu lokalne samouprave donese Strateški plan razvoja na period do sedam godina - navedeno je u obrazloženju inicijative za razrješenje prvog čovjeka Gllavnog grada Podgorice. Zbog usporene dinamike rada, Ministarstvo ekonomije je u oktobru 2018. uputilo opomenu Glavnomm gradu za preduzimanjje dodatnog angažovanja na izradi navedenog plana.
Skupština Glavnog grada Programom rada za 2019. utvrdila je obavezu usvajanja Prijedloga Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice za period 2019. - 2024. i to za prvi kvartal 2019. Nacrt Strate[kog plana razvoja Glavnog grada urađen je u oktobru 2019., nakon čega je sprovedena javna rasprava. Međutim, Prijedlog Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice za period od 2019. do 2024. gradonačelnik do sada nije dostavio Skupštini Glavnog grada.
Posjeta : 400