0
Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu i Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018.
Izmjene rezultat - efikasne naplate!

          - Izmjene budžeta uslijedile su kao rezultat efikasne naplate prihoda i dobrih rezultata ekonomske politike Vlade u prethodnoj godini te jačanja makroekonomske stabilnosti. Vlada je procijenila da ove činjenice uz pozitivan odnos finansijskih tržišta prema Crnoj Gori treba iskoristiti za refinansiranje duga po povoljnijim uslovima - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu i Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018.
Predloženim zakonom izvorni prihodi povećani su za 57 miliona eura, a rashodi za 82 miliona, te ukupan iznos budžeta iznosi 2.086.134.964,15 eura. Shodno tome, deficit budžeta iznosi 139,14 miliona eura odnosno 3,16% odsto procijenjenog Bruto domaćeg proizvoda u 2018.

Na prihodnoj strani povećani su prihodi od poreza na dodatu vrijednost za 10 miliona, poreza na dobit za dva miliona eura i poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije za 1,6 miliona, dok je prihod od poreza na nepokretnosti niži za 1,6 miliona. Porez na dohodak je niži za 13 miliona eura, dok se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje povećavaju za 11 miliona eura. Rebalansom se očekuje povećanje prihoda od donacija za četiri miliona eura i prihoda od kapitala za 43 miliona eura.
Na rashodnoj strani u tekućem budžetu planiran je iznos do 70 miliona za otkup dijela akcija Elektroprivrede Crne Gore AD od strane države, 6,5 miliona za dospjele obaveze nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines i Crnogorske plovidbe i 500.000 eura za promotivne aktivnosti Nacionalne turističke organizacije, kao i četiri miliona eura za sprovođenje reforme javne uprave.
Kapitalni budžet, sa ciljem podrške zdraavstvu, uvećan je za milion eura za gradnju Klinike za mentalno zdravlje Kliničko-bolničkog centra Crne Gore.
Predlogom odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu definisani su kreditni aranžmani koji se mogu zaključiti u 2018. godini za realizaciju projekata, limiti za izdavanje garancija, te limiti ukupnog zaduženja za refinansiranje duga, finansiranje budžeta i stvaranje rezerve.
Vlada je jednoglasno usvojila predložene tačke dnevnog reda. Tokom diskusije, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, izražena je puna podrška kredibilnoj ekonomskoj politici Vlade uz posebnu napomenu da ovakva politika ne samo da daje rezultate već i da uživa svu podršku međunarodnih finansijskih institucija i organizacija.
Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu, ocijenio da današnja odluka nije proizvod ishitrenosti već je rezultat osmišljenog pristupa, koncepta i strategije stabilizacije javnih finansija koju je Vlada definisala još u decembru 2016. godine i da je zahvaljujući ostvarenim rezultatima Vlada u stanju da donese odluke kojima se trošak otplate državnog duga svodi na polovinu.
Posjeta : 178