0
Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe
U vodama Crne Gore - plovidba kao u EU!

                - Osnovni razlog za predložene izmjene je usaglašavanje zakonskih odredbi o sigurnosti plovidbe i odvijanju pomorskog saobraćaja u vodama Crne Gore sa legislativom Evropske unije i Pariškim memorandumom o razumijevanju koji ima za cilj ujednačenje i koordinaciju inspekcijskih postupaka u lukama zemalja članica - saopštila je Vlada Crne Gore koja je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe s Izvještajem sa javne rasprave.

Potpisnice Memoranduma su se obavezale da organizuju jedinstven sistem kontrole stranih brodova, kako bi se ispunili standardi sigurnosti na moru, zaštita morske okoline te radni i životni uslovi posade. Predloženim odredbama, između ostalog, propisana je obaveza izdavanja identifikacionih isprava crnogorskih pomoraca, čime će se implementirati odredbe Konvencije Međunarodne organizacije rada, a pomorci će imati nesmetan ulaz i izlaz u svim lukama svijeta. Takođe, imajući u vidu razvoj turizma kao važne privredne grane i neophodnost pružanja adekvatne turističke usluge, pristupilo se uređivanju pravnog okvira vezanog za prevoz putnika i/ili stvari u unutrašnjem pomorskom saobraćaju, propisivanjem procedura koji će omogućiti cjelovito uređenje ove oblasti.
U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu donijeta je Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu vršenja kvalifikovanih usluga certifikovanja za organe državne uprave.
Na Gorici - nema gradnje!

Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice kojom se, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, u podnožju i kontaktnoj zoni brda Gorica propisuje zabrana građenja do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore. Prethodno je Glavni grad analizom tog prostora utvrdio da su određena planska rješenja u zahvatu DUP-a Nova Varoš 2 i DUP-a Zagorič 1 – dio zone A prijetnja očuvanju prostora, te da je, za određeni broj urbanističkih parcela potrebno dodatno provjeriti planirane kapacitete i namjenu, kako bi se utvrdili uslovi za realizaciju i konačnunamjenu ovih površina.
Usvojen je Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprijeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima). U Izvještaju se navodi da je u periodu od 01. februara do 01. marta u okviru svih pet indikatora – „započinjanje biznisa“, „plaćanje poreza“, „dobijanje građevinske dozvole“, „dobijanje priključka za električnu energiju“ i „registracija nepokretnosti“ - povećan stepen realizacije, tako da realizovane aktivnosti čine 21 odsto, aktivnosti koje se u kontinuitetu realizuju – 63 odsto, dok aktivnosti čija realizacija nije otpočela iznose 16 odsto. Konstatovano je da se do kraja prvog kvartala, odnosno drugog kvartala tekuće godine, očekuje usvajanje značajnog dijela konkretnih zakona i uputstava od kojih zavisi i sama realizacija Plana, a nosioci aktivnosti pozvani su da ubrzaju dinamiku njihove realizacije, kako bi prvobitno postavljeni rokovi bili ispoštovani.
Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje revidovane Startegije razvoja šumarstva, za 2019. godinu. Posmatrano sa aspekta ostvarivanja planiranjih aktivnosti, za 2019. godinu, kao prvu godinu realizacije Strategije, predviđeno je započinjanje 13 aktivnosti u okviru 5 operativnih ciljeva strategije, kao i završetak realizacije ukupno 4 aktivnosti, čija je realizacija započeta u IV kvartalu 2018. godine. U Izvještaju se konstatuje da od dvije predviđene aktivnosti čija je realizacija započela u IV kvartalu 2018. godine, a završetak predviđen do kraja 2019. godine jedna aktivnost nije realizovana, dok je druga aktivnost djelimično realizovana. U raspravi je istaknuto da je Programom rada Vlade za 2020. godinu planirano da se u II kvartalu usvoji Program reorganizacije koncesionog korišćenja šuma, a nakon toga utvrdi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Ovim Zakonom biće stvoreni uslova za implementaciju novog koncepta gazdovanja šumama, definisana buduća organizacija šumarskog sektora, finansiranje i način obavljanja poslova od javnog interesa u šumarstvu. Sprovođenje reformi stvoriće i bolje pretpostavke za izvršavanje aktivnosti čija je realizacija planirana u narednom periodu, a isto tako će uticati da se ubrza realizacija aktivnosti koje nijesu ostvarene u 2019. godini.
Usvojen je i Izvještaj o radu komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu.
Vlada je donijela Rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev privrednog društva „Regal-Impex GH“ iz Podgorice za izuzeće ministra finansija Darka Radunovića iz odlučivanja u postupku oduzimanja odobrenja za rad slobodnih carinskih prodavnica na aerodromima Podgorica i Tivat.
Posjeta : 226