1
Vlada Crne Gore usvojila Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima.
Prema dijaspori - zadržan građanski duh!

         - Prijedlog zakona je zadržao građanski duh i stav o potrebi uvažavanja jednakog statusa dijaspore – iseljenika iz svih iseljeničkih grupacija iz Crne Gore. Zakonom je definisano da se dijasporom – iseljenicima smatraju crnogorski državljani i druga lica porijeklom iz Crne Gore, koji žive u inostranstvu i koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju matičnu državu ili državu porijekla i baštine je kao demokratsku, nezavisnu, suverenu i građansku. Sa druge strane, dijasporom - iseljenicima ne smatraju se crnogorski državljani koji borave u inostranstvu radi školovanja, liječenja ili drugim povodom koji ne podrazumijeva namjeru trajnog nastanjenja u inostranstvu - konstatovala je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima.

Predloženim rješenjima je predviđeno sufinansiranje programa i projekata organizacija dijaspore – iseljenika na osnovu javnog konkursa, utvrđeni su kriterijumi za njihovo vrednovanje, određen obim sufinansiranja, uslovi učešća na konkursu, obaveza namjenskog korišćenja odobrenih sredstava, način izvještavanja i nadzora, te stvoren pravni osnov za donošenje potrebnih podzakonskih akata. Budžetska sredstva za namjenu očuvanja i jačanja saradnje sa iseljenicima obezbjeđuju se najmanje na nivou od 0,06 odsto tekućeg budžeta Crne Gore. U dijelu koji se odnosi na formiranje i rad Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, izmijenjene su odredbe koje regulišu postupak predlaganja predstavnika dijaspore - iseljenika u Savjet. Takođe su dopunjene odredbe koje se tiču nadležnosti Savjeta, uslova za organizacije koje predlažu kandidate, prestanka mandata i razrješenja članova Savjeta. Povećan je i broj istaknutih ličnosti u Savjetu, sa 5 na 15 članova, čime je otvoren prostor za doprinos naših afirmisanih stručnjaka, u raznim oblastima, radu ovog tijela.
Usvojen je Izvještaj Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2017. godinu. Izvještaj prikazuje pregled rada Kancelarije zastupnika i novine u zastupanju pred Evropskim sudom, pregled i strukturu medjunarodnih postupaka koji se vode pred Evropskim sudom, te presuda i odluka koje su donijete u prošloj godini i nalaze se u postupku nadzora izvršenja pred Odborom Komiteta ministara. Izvještaj sadrži i podatke o finansijskom opterećenju državnog budžeta povodom isplate po osnovu utvrdjenih povreda ljudskih prava, kao i preporuke za preventivno djelovanje u cilju smanjenja kršenja konvencijskih prava.
Prema službenoj evidenciji Sekretarijata Suda do kraja 2017.godine, protiv Crne Gore podnijeto je ukupno 138 predstavki od strane fizičkih i pravnih lica i nevladinih organizacija, što je za 16 odsto manje u odnosu na 2016. godinu. Izvještaj pokazuje da je i u 2017. godini nastavljen trend da se veliki broj podnijetih predstavki već u prvoj fazi postupka odbacuje kao neprihvatljiv i ne uzima u razmatranje Suda. Od ukupno 250 predstavki iz Crne Gore koje je prošle godine Sud imao u radu, nakon početnog ispitivanja po osnovu njihove prihvatljivosti oko 150 predstavki odbačeno je od strane sudske formacije sudije pojedinca (single-judge). U toku 2017. godine Evropski sud za ljudska prava donio je presude u 13 predmeta u korist podnosilaca predstavki, dok je u 6 predmeta donio odluke kojima se prihvataju argumenti Vlade i predstavke odbacuju kao neprihvatljive. Na kraju godine je ostalo 80 predmeta po kojima Sud treba da donese jednu od svojih odluka.
U dijelu izvršavanja presuda, Komitet ministara Savjeta Evrope prihvatio je akcione planove i akcione izvještaje i zatvorio 12 predmeta, donoseći konačne rezolucije, čime je nastavljen pozitivan trend u izvršavanju odluka Evropskog suda za ljudska prava. To je rezultiralo zatvaranjem velikog broja predmeta i doprinijelo afirmaciji Crne Gore kao države koja ima brzu reakciju domaćih organa u pogledu izvršenja pojedinačnih presuda, konstatovano je u Izvještaju.
Imajući u vidu još uvijek visok indeks broja predstavki građana Evropskom sudu zbog dužine trajanja postupka pred organima državne uprave, kao i odliv budžetskih sredstava po tom osnovu, Vlada je odlučila da preduzme konkretne mjere radi podizanja nivoa odgovornosti organa koji svojim nefikasnim radom prouzrokuju značajne troškove. Nadležna ministarstva su zadužena da razmotre mogućnost uvođenja u pravni sistem modela finansijske odgovornosti organa državne uprave i državnih organa čiji je rad prouzrokovao povredu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, po kome bi se iznosi sredstava dosuđeni presudama Suda, isplaćivali sa pozicija ministarstva, suda ili organa lokalne uprave zbog čijeg je rada utvrđena povreda konvencijskog prava.
U diskusiji je istaknuto da će se sprovesti poseban program edukacije o standardima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, za sve zaposlene koji obavljaju poslove visokog rukovodnog kadra u organima državne uprave, čije odluke mogu biti predmet sudskog postupka pred Upravnim sudom Crne Gore, kako bi se preduprijedilo kršenje prava na „suđenje u razumnom roku“.
Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu. Izmjenama, kojima se pristupilo usljed deficita službenih veterinara, stvoren je pravni osnov i precizirani uslovi pod kojima se mogu ovlastiti veterinari i veterinarske ambulante za obavljanje poslova sanitarnih pregleda koje vrši službeni veterinar. Ovim se stvaraju uslovi za usklađivanje sistema službenih kontrola sa Evropskom unijom, kao jednog od mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor.
Radi harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o supstancama koje se mogu dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe i Uredbu o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama nepoželjnih supstanci u hrani za životinje.
Vlada je usvojila Informaciju o statusnoj promjeni na Univerzitetu Crne Gore i donijela Odluku o statusnoj promjeni na Univerzitetu Crne Gore, kojom se osniva posebna organizaciona jedinica institut, pod nazivom Centar izvrsnosti za istraživanje i inovacije.
Posjeta : 117