2
Vlada Crne Gore usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018-2020.
Za devet oblasti - 20 prioriteta!

             - Program ekonomskih reformi sadrži makroekonomski okvir za srednjeročni period, kao i fiskalni okvir koji uključuje prateće mjere fiskalne politike i agendu strukturnih reformi za devet oblasti, sa dvadeset prioritetnih reformskih mjera, važnih za smanjenje ili eliminisanje prepreka privrednom rastu i jačanju sveukupne konkurentnosti zemlje. Program je u potpunosti konzistentan sa godišnjim Zakonom o budžetu, strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore, preporukama Evropske komisje, a slično kao i prethodnih godina, bio je predmet i širokog konslutativnog procesa sa najvažnijim zainteresovanim stranama u društvu - saopštila je Vlada Crne Gore, koja je danas usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018-2020.

Na sjednici je donijeta Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2018. godinu – Agrobudžet, koji u finansijskom iskazu iznosi 39.955.800,00 eura. U diskusiji je posebno naglašeno da je, u skladu sa strateškim opredjeljenjima Vlade, Agrobudžet za ovu godinu veći po opredijeljenom iznosu i obuhvatniji po kriterijumima i uslovima za dodjelu podrške. Dokument sadrži prikaz konkretnih mjera agrarne politike za pružanje podrške poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima poljoprivrednih proizvođača, kooperativama, u cilju osiguranja dohotka poljoprivrednih gazdinstava, jačanja konkuretnosti crnogorske poljoprivrede, stvaranja boljih uslova života u ruralnim područjima, jačanja kapaciteta institucija, dostizanja EU standarda bezbjednosti hrane i jačanja sektora ribarstva.
Vlada je donijela i Program gazdovanja šumama za 2018. godinu, za čiju realizaciju je Budžetom opredijeljeno 4.864.407 eura. Programom su definisane mjere za gazdovanje šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja, a sve sa ciljem obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja ovim resursom. Konstatovano je da predviđene mjere treba da podstaknu konkurentnost u šumarstvu, poboljšaju uslove životne sredine, a posebno da utiču na unapređenje kvaliteta života stanovništva na ruralnom području.
Donijeta je Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o zahtjevima higijene za objekte i prostorije u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda za ishranu ljudi. Uredbom se dodatno preciziraju zahtjevi i uslovi u cilju omogućavanja proizvodnje i prodaje hrane malim proizvođačima na sopstvenim gazdinstvima i isključivo od sopstvenih životinja i bilja. U skladu sa tim, mali proizvođači će moći nesmetano da prodaju određene male količine hrane na mjestu porijekla, na pijacama, sajmovima, izložbama i u objektima za prodaju na malo. Propisan je sveobuhvatni sistem bezbjednosti primarnih proizvoda, sa jasno definisanim obavezama i odgovornostima proizvođača, kao i visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite interesa proizvođača.
Vlada je usvojila Šesnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period oktobar – decembar 2017. godine. Izvještaj obuhvata najvažnije događaje iz procesa pristupanja Crne Gore, koji se odnose na politički dijalog Crne Gore s Evropskom unijom, pregovore o pristupanju EU, informisanje javnosti o procesu pristupanja Uniji, aktivnosti Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA. Izvještaj je namijenjen članovima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, radi redovnog i sveobuhvatnog informisanja o procesu pregovora Crne Gore i razmjene mišljenja o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa.
Usvojena je Informacija o potpisivanju pisama o namjerama između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Francuske u oblasti policijske saradnje i sistema zaštite i spašavanja.
Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade federacije svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša i prihvatila tekst Sporazuma.
Posjeta : 177