1
Vlada Crne Gore donijela Uredba o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekovakriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova
Izmjene obezbjeđuju - dostupnije ljekove!

- Uredbom se precizira cijena ljekova koji se već nalaze na Listi, kao i ljekova koji se prvi put stavlja na Listu. Izmjenama se obezbjeđuje bolja dostupnost kvalitetnih i bezbjednih ljekova i mogućnost osiguranika da bira lijek koji se nalazi na osnovnoj listi ljekova ili lijek koji je terapijska paralela i nalazi se na doplatnoj listi ljekova, uz smanjenje učešća osiguranika u troškovima liječenja. U skladu sa tim, propisuje sa da cijena lijeka koji se nalazi na doplatnoj listi ljekova ne može da bude veća od 5 odsto do 48 odsto u odnosu na cijenu lijeka istog internacionalnog nezaštićenog naziva (INN-a) koji se nalazi na Osnovnoj listi ljekova. U cilju potpune transparentnosti i obaviještenosti osiguranika, Ministrstvo zdravlja ažurira spisak ljekova skinutih sa Liste ljekova i njihov spisak objavljuje na svojoj internet stranici, svakih šest mjeseci - saopštila je Vlada Crne Gore koja je danas donijela Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova.

U okviru sprovođenja Akcionog plana za realizaciju odluka koje se odnose na područje Kotora usvojenih u Istanbulu od strane Komiteta UNESKO-a, Vlada je usvojila Dokument „Procjena uticaja na baštinu za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora”. U Dokumentu su sveobuhvatno analizirani i evidentirani kritični procesi, procedure i projekti, te definisan njihov uticaj na baštinu i predložene mjere za smanjenje uticaja, u cilju očuvanja i zaštite integriteta i autentičnosti izuzetne univerzalne vrijednosti tog područja. U diskusiji je ocijenjeno da je Dokument, koji je izradio Arhitektosnki fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa stranim stručnjacima, izrađen profesionalno i odgovorno. Predsjednik Vlade je ocijenio, zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da Dokument koji pokazuje visok stepen saglasnosti svih subjekata podrazumijeva obavezu saniranja i daljeg očuvanja prostora.
U okviru procesa integracije u Evropsku uniju Vlada je usvojila:
- Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Vlade Crne Gore i Republike Kosovo u okviru Ipe II, za Akcioni program prekogranične saradnje Crna Gora–Kosovo 2015-2017 za alokaciju 2016;
- Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Vlade Crne Gore i Albanije u okviru Ipe II, za Akcioni program prekogranične saradnje Crna Gora–Albanija 2015-2017 za alokaciju 2016 i
- Informaciju o Sporazumu o saglasnosti između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o sprovođenju Interreg IPA Programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru za period 2014-2020.
Programi prekogranične saradnje u okviru Ipe II sprovode se u okviru politike proširenja Evropske unije, a imaju za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomski razvoj kroz implementaciju zajedničkih inicijativa na lokalnom i regionalnom nivou. Takođe, prekogranična saradnja treba dodatno da podstakne integracije u EU i pripremi buduće države članica za sprovođenje teritorijalne saradnje u okviru strukturnih fondova, kao i da doprinese ekonomskom i socijalnom razvoju u pograničnim područjima. Za realizaciju programa namijenjeno je ukupno oko 90 miliona eura, uključujući nacionalno kofinansiranje.
Vlada je usvojila Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u Luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu i zadužila Lučku upravu Crne Gore da imenuje Tendersku komisiju sa zadatkom da organizuje i sprovede postupak javnog nadmetanja za dodjelu koncesije. U raspravi je ocijenjeno da će koncesioni uslovi obezbijediti sigurniju plovidbu ovim dijelom unutrašnjih voda Crne Gore, uz ostvarenje značajnih prihoda od fiksne i varijabilne koncesione naknade na godišnjem nivou od momenta potpisivanja ugovora sa budućim koncesionarima.
Donijeta je Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”. Donošenjem Odluke obezbjeđuje se transformacija tog javnog preduzeća u privredno društvo, odnosno u društvo sa ograničenom odgovornošću, čime se postiže je usklađivanje sa novim Zakonom o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja i Zakonom o unapređenju poslovnog ambijenta.
Vlada je izdvojila iz Tekuće budžetske rezerve po 2.000 eura za svaku od beba Ivane i Željka Jovanović iz Nikšića koji su nedavno dobili trojke. Odluka je donijeta u skladu sa praksom uspostavljenom prije dva mjeseca kada je na predlog premijera Duška Markovića Vlada na 39. sjednici dodijelila 6.000 eura trojkama koje su dobili Aleksandar i Sandra Dragović.
Posjeta : 305