1
Vlade Crne Gore usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za III kvartal 2017. godine i objedinjeni Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2017.
Realizovali - gotovo sve!

       - Realizacija Programa rada Vlade za 2017. u trećem kvartalu iznosi 60,9 odsto, dok je ukupna realizacija Programa rada Vlade za 2017. zaključno sa ovim kvartalom 82,6 odsto - zaključila je Vlada Crne Gore koja je danas usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za treći kvartal 2017. i objedinjeni Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2017. godinu zaključno sa trećim kvartalom.
Usvojen je i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za treći kvartal 2017. i objedinjeni Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade zaključno sa trećim kvartalom 2017. i navedeno da je stepen realizacije zaključaka 93,81 odsto.

Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) za period 2017 – 2018. koji je Vlada usvojila, pokazao je da je u prva tri kvartala 2017. ispunjeno 74 odsto obaveza i to 71 odsto u zakonodavnom okviru i 94 odsto u strategijskom.
U okviru diskusije po ove tri tačke dnevnog reda ukazano je na potrebu vanrednih napora u predstojećem periodu kako bi u ovoj godini bile realizovane sve preuzete obaveze. U tom smislu usvojen je radni zaključak o organizovanju posebnih sjednica Vladinih stalnih radnih tijela na temu ubrzanja realizacije preuzetih obaveza, kako iz Programa rada Vlade za 2017, tako i iz Programa pristupanja Evropskoj uniji za period 2017-2018.
Usvojen je i Petnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – septembar 2017. Izvještaj je namijenjen članovima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, s ciljem redovnog i sveobuhvatnog informisanja o procesu pregovora Crne Gore i razmjene mišljenja o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa.
Vlada Crne Gore je utvrdila Prijedlog zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno – garantnim poslovima. Ovim dokumentom se prvi put uređuju poslovi faktoringa (način obavljanja tih poslova, sadržina ugovora o faktoringu, prava i obaveze učesnika u poslu), kao i otkup dospjelih potraživanja. Pored toga, unapređuje se postojeći regulatorni okvir iz oblasti pružanja finansijskih usluga, čime se stvara osnova za njihov dalji razvoj. Takođe, u režim regulisanja i supervizije, pored već regulisanih subjekata (banke, mikrokreditne finansijske institucije, kreditno-garantni fondovi i platne institucije), uključuju se i drugi najznačajniji pružaoci finansijskih usluga – lizing društva, faktoring društva i društva za otkup potraživanja. Regulacijom ovih subjekata stvaraju se ujednačeniji uslovi poslovanja svih učesnika na finansijskom tržištu, omogućava se mikro, malim i srednjim privrednim društvima bolji pristup sredstvima za poboljšanje likvidnosti i unapređuje se postojeći zakonodavni okvir kojim se uređuju poslovi lizinga.
Na sjednici je usvojen i Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UPR). Tim povodom, Vlada je odredila delegaciju koja će predstaviti Izvještaj na zasijedanju Radne grupe za UPR u januaru sledeće godine u Ženevi. Izvještaj predstavlja rezultat nacionalnih konsultacija u kojima su učestvovali državni organi, Zaštitnik ljudskih prava, nevladine organizacije i organizacije iz sistema UN-a u Crnoj Gori.
Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma. Konstatovano je da se većina projekata realizuju ugovorenom dinamikom i u skladu sa Investicionim programima kao i Kapitalnim budžetom za 2017. godinu, kao i da je potrebno ubrzati realizaciju planiranih aktivnosti na projektima na sjeveru Crne Gore.
Vlada je donijela Odluku o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 KV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabl 500 KV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije. Izmjenama se pristupilo u cilju stvaranja uslova za izgradnju trafostanice Lastva, pri čemu se zadržavaju kapaciteti od opšteg interesa, a kreiraju povoljnija i fleksibilnija prostorna i investiciona rješenja.
Usvojena je Informacija o prenosu prava svojine na posebnim djelovima – stanovima u stambenom objektu A-6, kat.parcela broj5004/5, ln.br.3156 KO Novi Bar sa Države Crne Gore, sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore, kao dosadašnjeg vlasnika, na fizička lica kao nove vlasnike. U ovom stambeno poslovnom objektu 50 stanova je dodijeljeno Ministarstvu prosvjete (prosvjetnim radnicima iz prosvjetnih ustanova iz Bara), 47 stanova Ministarstvu zdravlja (zaposlenim u Opštoj bolnici, Domu zdravlja Bar i Ministarstvu zdravlja) i tri stambene jedinice Fondu za zdravstveno osiguranje. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da se izvrši prenos prava svojine sa Države Crne Gore na nove vlasnike.
Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2016. godini i Izvještaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2016. godinu. Prilikom predstavljanja Izvještaja, navedeno je da je u 2016. godini u Crnoj Gori dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 20.714.840,80 eura, što u odnosu na ukupno dodijeljenu državnu pomoć u 2015. godini predstavlja smanjenje od 11,39 odsto. Naglašeno je i da je dodijeljena državna pomoć na nivou prosjeka zemalja Evropske unije. Od ukupno dodijeljene pomoći u 2016. godini 63,08 odsto dodijeljeno je malim i srednjim preduzećima, odnosno za zapošljavanje, što je okarakterisano kao nastavak pozitivnog trenda.
Vlada je prihvatila Sporazum o donošenju lokalnog planskog dokumenta i donijela Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Maljevik”. Kako se radi o prostoru u opštini Bar za koji postoji interesovanje za značajnije ulaganje u turističke kapacitete najviše kategorije, a trenutno je bez važeće detaljne razrade koja bi omogućila izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Vlada i Opština Bar sporazumjeli su se da Vlada donese DUP „Maljevik“.
Posjeta : 309