1
Vlada Crne Gore dopunila Odluku o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova
Sa receptom u - 303 apoteke!

       - Donošenjem ove odluke, po modelu javno-privatnog partnerstva, davalac usluga koji obezbjeđuje ostvarivanje prava na ljekove koji se propisuju na recept može da bude i apoteka čiji je osnivač drugo pravno i/ili fizičko lice, sa kojom Fond za zdravstveno osiguranje zaključi ugovor, čime će se obezbijediti stabilnije snabdijevanje ljekovima i izbjeći dugotrajne procedure nabavki ljekova i potencijalne mogućnosti njihove nestašice. Recept koji je propisan od izabranog doktora moći će da se realizuje, osim u 53 apoteke „Montefarma“ i u više od 250 apoteka, koje imaju mogućnost da zaključe ugovor sa Fondom - saopštila je Vlada Crne Gore je danas - u cilju veće dostupnosti ljekova i kontinuiranog snadbijevanja građana i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država - donijela Odluku o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Najvažnije izmjene se odnose na stvaranje uslova za ostvarenje punopravnog članstva u Pariškom memorandumu o razumijevanju, udruženju čiji je Crna Gora trenutno pridruženi član. Pored toga, implementira se evropska direktiva o uslovima koje treba da ispuni organizacija koja u ime države vrši nadzor nad brodovima pod crnogorskom zastavom u međunarodnoj plovidbi. Takođe, utvrđene su i odredbe koje se odnose na obaveze organa uprave nadležnog za ugljovodonik i uslove života i rada pomoraca na brodovima.
Usvojena je Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (oktobar 2015. – januar 2016.) koja sadrži ocjenu stanja efikasnosti sistema izvršenja kod javnih izvršitelja i sudova, izvršenja bez učešća suda ili javnog izvršitelja, kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja. U raspravi je konstatovano da su izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, koje su stupile na snagu u aprilu ove godine, poboljšana postojeća rešenja i stvoreni uslovi da sam postupak izvršenja bude brži, kvalitetniji i efikasniji. Takođe, izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima uvedena je i ravnomjerna raspodjela predmeta u kojima se kao izvršni povjerioci pojavljuju državni organi i drugi organi koji vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva, unaprijeđene su odredbe za odgovornost i pooštreni uslovi za imenovanje javnih izvršitelja. Zaključeno je da je radi efikasnijeg praćenja funkcionisanja sistema izvršenja potrebno nastaviti kontinuirani nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i povećati broj pravosudnih inspektora.
Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima u vezi sa procesom kodifikacije građanskog prava u Crnoj Gori. U diskusiji je ocijenjeno da su stvoreni su svi neophodni uslovi za kodifikaciju građanskog prava u obliku Građanskog zakonika Crne Gore, za čije donošenje je ustavni osnov neosporan. Pored ostalog, naglašeno je da će kodifikovana zakonska rješenja doprinijeti povećanju pravne i socijalne sigurnosti svih pravnih subjekata i harmonizaciji pravnih rješenja sa pravom Evropske unije i ubrzati neophodne integracione procese, koji su bitan uslov za dalji prosperitetni razvoj Crne Gore, njenih građana i pravnih lica. Tim povodom, Vlada je donijela zaključke kojima su definisani naredni koraci u procesu kodifikacije građanskog prava.
Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma. U raspravi je istaknuto da se većina projekata realizuju ugovorenom dinamikom i u skladu sa Investicionim programima. Informacija sadrži pregled aktivnosti na realizaciji pojedinih projekata u skladu sa ugovornim obavezama, sa trenutnim statusom i narednim fazama za njihovu realizaciju.
Vlada je usvojila Prijedlog za izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za 2017. godinu. Izmjena programa uslijedila je nakon što je Uprava za šume u prvoj polovini ove godine izvršila dodatnu doznaku stabala za sječu i izradila izvođačke projekte za korišćenje šuma, čime su stvorene pretpostavke za uvećanje prihoda od djelatnosti šumarstva i veću dostupnost sirovine domaćim drvoprerađivačima.
Prijedlog za prodaju drvnih sortimenata, uz prethodno angažovanje izvođača radova na sječi stabala, izradi i izvozu drvnih sortimenata. U diskusiji je pojašnjeno da se radi o pilot projektu koji će biti indikator za reformu čitavog sistema šumarstva, u cilju bolje valorizacije tog značajnog resursa. Projekat kojim je predviđena prodaja drvnih sortimenata sa lagera Uprave za šume, uz prethodno angažovanje izvođača radova na sječi stabala, izradi i izvozu drvnih sortimenata biće sproveden u okviru područnih jedinica Pljevlja, Žabljak, Kolašin i Berane.
Na današnjoj sjednici usvojen je Polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2017. godini. U Izvještaju je navedeno da se preventivne mjere sprovode previđenom dinamikom, da je trenutna epizootiološka u Crnoj Gori situacija stabilna, te da, kao rezultat efikasnog djelovanja nadležnih institucija, nema prijava slučajeva ovih opasnih zaraznih bolesti.
Posjeta : 147