1
Vlada Crne Gore utvrdila Predlog zakona o Izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.
Povećanje prihoda -za osam miliona!

       - Izmjenama se pristupilo zbog neophodnosti tehničkog usaglašavanja sa novom organizacijom i načinom rada državne uprave, kao i povećanja budžetskih prihoda i izdataka, usljed novih ekonomskih aktivnosti.Tehničkim izmjenama Prijedlog zakona je usklađen sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave u dijelu naziva i programske strukture potrošačkih jedinica. Takođe, u posebno je prikazano izvršenje potrošnje onih jedinica koje su Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017. godinu bile samostalne, a koje postaju sastavni dio resornih ministarstava, odnosno organi u sastavu - saopštilaje Vlada Crne Gore koja je danas utvrdila Predlog zakona o Izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.

Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. predviđeno je povećanje izvornih prihoda za 8 miliona eura, koje se temelji na naplati određenog dijela PDV i povećanoj naplati zaostalog poreskog duga (PDV, doprinosi za PIO i zdravstvo), u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog duga. Prihodi će dodatno rasti u skladu sa makroekonomskim projekcijama i aktuelnim i planiranim mjerama fiskalne politike, sadržanim u Predlogu fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020. Ukupni planirani izdaci budžeta, u odnosu na prvobitni plan, veći su za 8 miliona eura. Za taj iznos predloženim izmjenama Zakona, povećan je planirani obim sredstava Tekuće budžetske rezerve, zbog potrebe finansiranja nepredviđenih izdataka i realizacije zaključaka Vlade. Time su povećani izdaci Tekućeg budžeta, a izdaci državnih fondova, transakcija finansiranja i kapitalnog budžeta su ostali nepromijenjeni.
Posebno je naglašeno da nakon izvršenih izmjena neće doći do promjene deficita budžeta u odnosu na onaj koji je planirani Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017.
Vlada je na danas usvojila Informaciju o stanju realizacije ADMAS projekta sa predlogom mjera za njegovu dalju realizaciju. Radi se o projektu koji se realizuje po Ugovoru izmedju Abu Dabi fonda za razvoj (ADFD) i Vlade Crne Gore u iznosu od 50 miliona USD, čiji je cilj da se za preduzeća i gazdinstva u sektoru poljoprivrede i srodnim sektorima u Crnoj Gori uspostavi sistem povoljnijeg pristupa kreditnim sredstvima, kojim bi se unaprijedilo njihovo učešće na tržištu i podigli poslovni standardi. Do sada je ukupno plasirano 23,2 milona USD, rezervisano 3 miliona, dok je preostalo raspoloživo još 23,8 miliona USD. U namjeri da se u daljoj implementaciji ADMAS projekta obezbijedi širi obuhvat potencijalnih korisnika, Vlada je prihvatila predlog za smanjenje minimalnog iznosa kreditne podrške, sa dosadašnjih 1.000.000,00 USD na 200.000,00 USD. Smanjeni minimalni iznos kreditnih sredstava, obezbijediće znatno širi obuhvat potencijalnih korisnika i biće prilagođen realnoj apsorpcijskoj sposobnosti šireg kruga potencijalnih korisnika. Takođe, odlučeno je i da se u cilju efikasnijeg sprovođenja Projekta njegova dalja realizacija premjesti iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u Investiciono-razvojni fond.
U cilju realizacije mjera fiskalne konsolidacije, u dijelu koji se odnosi na smanjenje zarada zarada za grupe poslova A, B i C, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Smanjenjem zarade za 6 odsto, za navedene kategorije zaposlenih u javnom sektoru, ostvariće se uštede u budžetu na godišnjem nivou u bruto iznosu za 1,7 milion eura, a primjena Zakona će početi 1. jula tekuće godine.
Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima kojim se važeće odredbe usklađuju sa novim Zakonom o upravnom postupku i Direktivom EU o uslugama na unutrašnjem tržištu. Izmjenama se, između ostalog, povećava zaštita i sigurnost korisnika usluga na skijalištima.
Takođe, u sklopu usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku, utvrđen je i Predlog zakona o izmjeni Zakona o turističkim organizacijama.
Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo. Imajući u vidu da su nepovoljni vremenski uslovi onemogućili povezivanje VE Krnovo na elektroenergetsku mrežu u predviđenom roku, Vlada je donijela zaključak da se investitoru odobri produženje roka za puštanje vjetroelektrane u probni rad za dodatnih šest mjeseci.
Vlada je usvojila Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), za projekat „Reforma Poreske administracije”. Prihvaćen je i Ugovor o zajmu između Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta u iznosu od 14 miliona eura, a sredstva su namijenjena za: organizaciono restrukturiranje, razvoj kapaciteta za upravljanje i informacione tehnologije koje će poboljšati učinak sistema poreske administracije.
Usvojena je i Informacija o realizaciji Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2014-2016, u prošloj godini i donijet Program za period 2017 - 2020. godina. Konstatovano je da je Program uspješno realizovan u dosadašnjem periodu, uz značajno interesovanje privredih subjekata i ocijenjeno da treba nastaviti sa ovim vidim podrške. Program se odnosi na finansijsku podršku za preduzetnike, mala i srednja privredna društva, naročito iz manje razvijenih područja, sa ciljem povećanja konkurentnosti, prvenstveno kroz usaglašavanje sa međunarodnim standardima za proizvode. Za ovaj oblik podrške u tekućoj godini predviđeno je ukupno 70.000 eura.
Posjeta : 244