0
Rezultati ekonomske aktivnosti u prvih pet mjeseci
Naplata poreza - povećana 7,7 odsto!

       - Samo u prvih pet mjeseci ove godine ukupna naplata poreza je veća za 39,14 miliona eura ili za 7,7% nego u istom periodu 2016. godine“ – rekao je premijer na sjednici Vlade Crne Gore održanoj u četvrtak, dodajući da je to, poređenja radi, blizu 70% budžeta Direkcije za javne radove. Drugim riječima, povećana naplata poreza i doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iznosi koliko 70% troškova za javne radove u 2017. - istakao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i izrazio zadovoljstvo implementacijom Fiskalne konsolidacije koja pokazuje da su postignuti respektabilni rezultati u rastu državnih prihoda i stope zaposlenosti kao i značajno većom poreskom disciplinom svih subjekata.

Značajan rast budžetskih prihoda

Ministar finansija Darko Radunović je upoznao Vladu sa podacima prema kojima je samo u prošlom mjesecu (maju) naplaćeno 125,3 miliona eura, što je 14% više nego u maju prošle godine, a 5% više u odnosu na plan za ovu godinu.
- Ovi podaci me ohrabruju. Čini mi se da smo uspjeli da uspostavimo sistem fskalne discipline, premda ne u obimu u kojem bi to bilo moguće. Može i više i bolje od ovoga, ali je važno da nemamo padove“ – rekao je na sjednici Vlade ministar finansija.
Vlada je upoznata i sa činjenicom da su izvorni prihodi budžeta u prvih 5 mjeseci iznosili 547,94 miliona eura i da je ostvareno povećanje skoro svih vrsta poreskih prihoda u odnosu na uporedni period prošle godine, kao i prihoda od doprinosa, čemu su između ostalog značajno doprinijele i mjere fiskalne konsolidacije predviđene Planom sanacije budžetskog deficit i javnog duga.
Na sastanku koji je održan nakon sjednice Vlade na temu analize rezultata fiskalne konsolidacije zaključeno je da podaci iz analize dosadašnjih mjera fiskalne konsolidacije pokazuju da je Vlada odredila dobar pravac i da je racionalno procijenila stanje i odredila mjere koje je preduzela.
Kada je riječ o ostvarenju centralnog budžeta za prva četiri mjeseca 2017.godine, pored ostvarenja prihoda u odnosu na plan i njihovog rasta u odnosu na isti period 2016. godine, budžetski izdaci su, iznosili 490,4 miliona eura, što je na nivou izdataka u prva četiri mjeseca 2016. godine. To ukazuje da je ostvaren cilj usporavanja rasta tekuće potrošnje – zaključeno je uz konstataciju da je istovremeno ostvarenje budžetskih rashoda ispod plana za period januar-april 2017. godine. Navedeno je doprinijelo smanjenju deficita centralnog budžeta na 67,8 miliona eura ili za 53% u odnosu na plan. Deficit je manji za oko 24 miliona u odnosu na isti period 2016. godine. Ohrabrujućim je ocijenjena činjenica da su tekući budžetski izdaci ispod plana, kao i da je zaustavljen njihov rast u odnosu na isti period prethodne godine. Svakako, predviđena realizacija kapitalnog budžeta u ovoj godini namijenjena za razvojne potrebe, uticaće i na ispunjenje plana kapitalnih rashoda za 2017. i ukupan deficit – zaključeno je na sastanku.
Rast broja zaposlenih

Podaci o prosječnom broju zaposlenih u posmatranom periodu pokazuju uzlazni trend.
U prva četiri mjeseca 2017. godine priosječan broj zaposlenih iznosio je 179.160 lica, što je 4,1% odnosno 7.121 zaposlenih više u odnosu na isti kvartal 2016. godine. Istovremeno, to je za 28.360 zaposlenih više, nego 2006. godine kada smo obnovili nezavisnost. Rastu broja zaposlenih u prva četiri mjeseca u odnosu na uporedni period 2016. godine, doprinijeli su pojačana ekonomska aktivnost i pojačane mejre na suzbijanju neformalne ekonomije.
Na sastanku je posebno naglašena odlučnost Vlade da se dodatno fokusira na mjere smanjenja nezaposlenosti, naročito fiktivne, kao i da redefinisanjem mjera socijalne politike podstakne veću aktivnost na tržištu rada.
- Pokrenuli smo izmjene zakonskih rješenja poput izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako zdravstveno osiguranje ne bi bilo uslov da lice bude na evidenciji nezaposlenih, ukoliko aktivno ne traži zaposlenje. Tome treba da doprinese i redefinisanje mjera socijalne politike izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima će se povećati podrška socijalno ugroženim kategorijama građana, ali istovremeno i stimulisti veća aktivnost na tržištu rada. Pored izmjena zakonskih rješenja koje suzbijaju fiktivnu nezaposlenost, i mjere aktivne politike zapošljavanja doprinijele su konačnom zaustavljanju dvogodišnjeg vrtoglavog rasta broja nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Prema administrativnim podacima (ZZCG), broj nezaposlenih je nakon rekordnih 53.070 lica na kraju aprila (što je bila najviša nezaposlenost od obnove nezavisnosti), na dan 29. maj 2017. smanjen na 51.944 lica ili na stopu od 22,39% . Posebno ohrabruje podatak da je konačno uspostavljen trend smanejnja broja nezaposlenih žena – rečeno je na sastanku.
Rastu i zarade

Prosječna bruto zarada u prva četiri mjeseca je povećana na 510 eura u odnosu na 492 eura u istom periodu prošle godine.
Prosječna neto zarada u aprilu 2017. je povećana na 512 eura.
Jača kontrola ugostiteljskih objekata, pekara i objekata brze hrane
Iznijeti su, međutim, podaci koji ukazuju da u posljednje vrijeme pokazuju trend narušavanja fiskalne discipline odnosno izbjegavanja izdavanja fiskalnih računa posebno u ugostiteljskim objektima, pekarama i prodavnicama peciva, objektima za prodaju „brze hrane“ i drugim objektima uslužnih djelatnosti sličnog tipa. S tim u vezi posebno ne naglašena potreba rigorozne kontrole od strane nadležnih inspekcijskih službi uz jasno definisanu politiku da u slučajevima ponovljenih prekršaja ovog tipa ne mogu postojati olakšavajuće okolnosti niti bilo kakva tolerancija već se mora postupati u skladu sa ranije već proklamovanim ciljem: „Ni jedan euro državnog novca ne smije završiti u privatnimk džepovima.“
Posjeta : 302